Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sanne Sleegers Relatietherapie en Coaching:

Uitgifte: juli 2023.

Zoals je een commitment aangaat als partners in een liefdesrelatie, ga je die zakelijk ook aan waarin het prettig werkt als de afspraken helder zijn. Hieronder heb ik genoteerd met welke afspraken je akkoord gaat zodra je van mijn diensten gebruik maakt. Als je hier vragen over hebt, kun je mij bereiken op 0646056772 of via info@sannesleegers.nl.

 1. Voor wie gelden deze algemene voorwaarden?

Zodra je diensten afneemt bij Sanne Sleegers VOF (Kamer van Koophandel nummer 87017076 gelden deze voorwaarden. Wanneer je een intakeformulier invult ga je met deze algemene voorwaarden akkoord.

 1. Uitleg van de termen die we in deze algemene voorwaarden gebruiken.
  Behandelaar: Sanne Sleegers. 
  Cliënt: een persoon of een bedrijf die diensten afneemt bij Sanne Sleegers Relatietherapie en Coaching.
  Overeenkomst: een afspraak die is aangegaan tussen Sanne Sleegers en de Cliënt. In verreweg de meeste gevallen werken we per sessie. De overeenkomst is dan de afspraak dat we elkaar ontmoeten op de overeengekomen datum en tijd. We streven ernaar om deze afspraken schriftelijk vast te leggen doormiddel van een afspraakbevestiging of uitnodiging vanuit de agenda van de Behandelaar. Wanneer we dit niet doen, telt de mondelinge afspraak echter ook als een overeenkomst.
 2. Wat mag je van ons verwachten bij het uitvoeren van de overeenkomst
  De Behandelaar zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitoefenen.
  De Behandelaar heeft een inspanningsverplichting jegens de Cliënt; nooit een resultaatverplichting.
  De praktische uitvoering van de overeenkomst bestaat uit het voeren van gesprekken.
  De diensten worden geleverd op de locatie waar Behandelaar gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.
  De overeenkomst kan zowel door Cliënt als door Behandelaar beëindigd worden 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Het is niet nodig om hier een reden bij te geven. Een beëindiging dient schriftelijk, telefonisch of per e-mail plaats te vinden.
  De behandelaar kan aangeven wanneer hij of zij denkt dat een opdracht afgerond is, maar zal daar nooit formele afspraken over maken.
  Als Behandelaar Cliënt doorverwijst naar (een) andere behandelaar(s) is Behandelaar niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. De Cliënt beslist zelf of hij of zij ingaat op de suggestie van de Behandelaar.
  Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van Cliënt bestaan om openstaande rekeningen te voldoen. Wanneer Cliënt afgemeld binnen 48 uur voor een gesprek, is deze verplicht 50% van het bedrag te voldoen. In het geval dat een Client niet komt opdagen wordt er 100% in rekening gebracht.
 3. Tarieven
  Alle tarieven worden vermeld in de door Behandelaar aan Cliënt aangeboden offerte of zijn te zien op de website https://sannesleegers.nl/prijzen/
  De tarieven van relatietherapie zijn niet vrijgesteld van btw.
  Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  De tarieven gelden voor de tijd die voor de afspraak is vrijgemaakt. Wanneer de behandeling meer dan 15 minuten eerder klaar is, wordt de overgebleven tijd in korting gebracht op de factuur. Duurt de behandeling langer, dan wordt de extra tijd in rekening gebracht.
  Behandelaar is vrij de tarieven te verhogen. Dit wordt gemeld voorafgaande aan de behandeling.
 4. Betalingsvoorwaarden
  De Cliënt draagt er zorg voor dat de NAW gegevens die nodig zijn om de factuur op te maken, binnen 7 dagen na het eerste verzoek aan Sanne Sleegers worden verstrekt.
  Betalingen dienen door Cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van een factuur/ betaalverzoek te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
  Bij niet tijdige betaling is Cliënt van rechtswege in verzuim. Behandelaar stuurt dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Wij gebruiken hiervoor www.mensincasso.nl, een bureau dat we specifiek hebben geselecteerd op een menselijke manier van werken. De incassokosten zijn in dit geval voor de Cliënt.
 5. Afspraken verzetten/afzeggen
  Behandelaar behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Behandelaar, die de Behandelaar niet kon voorzien), waardoor Behandelaar zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  Bij afzeggingen van gesprekken, door Cliënt binnen 48 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht bij de Cliënt.
 6. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
  De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de Behandelaar als de Cliënt. Echter, als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Behandelaar om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.
  Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Behandelaar en de Cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich ervan bewust te zijn dat email, whatsapp etc. door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. We raden je dan ook aan om strikt persoonlijke zaken alleen in de gesprekskamer te bespreken.
 7. Aansprakelijkheid
  Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen of handelingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg of na gesprekken met de Behandelaar.
 8. Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
  Als Behandelaar aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de sessie waar deze betrekking op heeft en in ieder geval tot het bedrag van de door de assuradeur van Behandelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
  Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Cliënt en Behandelaar gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 9. Klachtenprocedure en overige bepalingen
  We staan altijd open voor feedback en vragen daar ook specifiek naar aan het einde van elk traject. Wanneer je op een later moment nog een klacht hebt, horen we daar ook graag van. Ik vraag je in dit geval de klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. Ik neem klachten heel serieus en zal dan ook zo snel mogelijk bij je terugkomen.
 10. Aantekeningen en (bijzondere) Persoonsgegevens
  Cliënt is zich ervan bewust dat Behandelaar bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van Cliënt nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. Behandelaar maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de therapiesessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste therapiesessie. Cliënt geeft Behandelaar door het accepteren van de offerte of het aangaan van een overeenkomst hier uitdrukkelijk toestemming voor.
  Cliënt geeft tevens toestemming aan Behandelaar om aantekeningen te vernietigen na het laatste (ingeplande) gesprek tussen partijen.
  Het privacy statement van Behandelaar is van toepassing op deze overeenkomst.
  Informatie naar derden is alleen mogelijk met Cliënt ’s toestemming. Mocht Cliënt informatie willen delen met diens huisarts dan is het gebruikelijk dat de Behandelaar de huisarts een (korte) brief schrijft over de start en behandeling.
 11. Geen Crisisdienst
  Behandelaar heeft geen crisisdienst. Wanneer in geval van crisis Cliënt geen contact kan krijgen met Behandelaar dan dient Cliënt contact op te nemen met Cliënt ‘s huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).
 1. Wijziging van de voorwaarden
  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Bij een verlenging zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing.
 1. Toepasselijk recht
  Op de door Behandelaar gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillenbeslechting
  Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit aangegane overeenkomsten en verrichte diensten of leveringen worden berecht door een bevoegde rechter.